Folkhögskola och medborgarinstitut – fria aktörer

Finlands offentligt finansierade utbildningssystem består av grundskola, andra stadiet (gymnasier och yrkesutbildning) och tredje stadiet (högskolor, universitet). Vid sidan av de här formerna har lagstiftaren skapat ett utrymme för fritt bildningsarbete. Där kommer Kvarnen in, med folkhögskola och medborgarinstitut.

Kvarnens utbildningar arrangeras och finansieras i huvudsak med statsstöd som fritt bildningsarbete. Det gäller språklinjen, slöjdtorget, POVAKO samt folkhögskoleåret för läropliktiga, Base Camp. Outdoor Academy är en yrkesutbildning och utbildar vildmarksguider. Kortare kurser arrangeras alla som fritt bildningsarbete.

Vi sidan av utbildnings- och kursverksamheten kan Kvarnen leda eller delta i olika utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt. Projekten stöder Kvarnens målgrupper och utvecklandet av den egna verksamheten. Finansiering kan sökas från privata fonder och stiftelser och nationella, nordiska eller europeiska finansieringskällor.

Idén kom från Danmark

Folkhögskolor grundades i Danmark, Norge och Sverige under slutet av 1800-talet. När idén kom till Finland, blev skolan i Kronoby år 1891 en av de allra första i landet. Finland hörde fortfarande till Ryssland och folkhögskolorna hade en uppgift i att ge sådan bildning som de unga i den blivande nationen behövde.

Kronoby folkhögskola var en privatfinansierad skola fram till 1984. Då trädde tre landskommuner och två städer fram – Kronoby, Pedersöre, Larsmo, Karleby och Jakobstad – som skolans nya bakgrundskrafter. Ett kommunalförbund, senare ”samkommun”, bildades. Den pedagogiska verksamheten finansierades, då som nu, huvudsakligen med statsstöd enligt Lagen om fritt bildningsarbete.

Samkommunen fick senare namnet Kvarnen.

VISION, MISSION, VÄRDERINGAR, MÅL 

Vision

Kvarnen är en betrodd kulturell institution, en framgångsrik utbildningsarrangör och en föregångare inom sitt område.

Mission

Att skapa ett immateriellt mervärde åt medlemskommunerna genom att erbjuda utbildningar, kurser och andra tjänster som svarar mot aktuella
och framtida behov.

Målet enligt Lagen om fritt bildningsarbete: att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism”

Värderingar


Arbetsmiljö

  • Vi bygger en trygg och inspirerande folkhögskolmiljö, som präglas av frihet, ansvar och samhörighet.

Ansvar:

  • Vi agerar ärligt, rättvist och uppriktigt
  • Vi förhåller oss ansvarsfullt till människor, egendom och information
  • Vi respekterar och värnar om miljön

Medmänsklighet:

  • Vi visar individen respekt och hänsyn
  • Vi hjälper där vi kan och då vi kan
  • Vi accepterar och uppmuntrar olikhet och mångfald och nedvärderar ingen på basen av ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, livsåskådning eller annan personlig egenskap

Strategiska mål

Brand:

  • Dynamik och aktualitet, förnyelse och utveckling – med respekt för historia och tradition och med fokus på en hållbar utveckling

Verksamhet:

  • Ett aktivt samarbete med andra aktörer kring gemensamma målsättningar
  • Faciliteter och resurser som ger flexibilitet och möjliggör förverkligande av visionen
  • En sund ekonomi som med beaktande av medlemskommunernas möjligheter medger förverkligande av visionen

Personal:

  • En kompetent personal med hög ambitionsnivå i sitt arbete
  • En fysiskt och psykiskt välmående personal
  • En god anda och en samarbetsbetonad arbetsmiljö

 

Se en kort presentationsvideo!