Om Kvarnen ENG

Folkhögskola och medborgarinstitut – fria aktörer

Finlands offentligt finansierade utbildningssystem består av grundskola, andra stadiet (gymnasier och yrkesutbildning) och tredje stadiet (högskolor, universitet). Vid sidan av de här formerna har lagstiftaren skapat ett utrymme för fritt bildningsarbete. Där kommer Kvarnen in, med folkhögskola och medborgarinstitut.

Kvarnens utbildningar arrangeras och finansieras med statsstöd som fritt bildningsarbete (Språklinjen, Slöjdtorget), men också som yrkesutbildning (Outdoor Academy) och påbyggnadsutbildning (Base Camp). Kortare kurser arrangeras som fritt bildningsarbete.

Vi sidan av utbildnings- och kursverksamheten kan Kvarnen leda eller delta i olika utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt. Projekten stöder Kvarnens målgrupper och utvecklandet av den egna verksamheten. Finansiering kan sökas från privata fonder och stiftelser och nationella, nordiska eller europeiska finansieringskällor.

Idén kom från Danmark

Folkhögskolor grundades i Danmark, Norge och Sverige under slutet av 1800-talet. När idén kom till Finland, blev skolan i Kronoby år 1891 en av de allra första i landet. Finland hörde fortfarande till Ryssland och folkhögskolorna hade en uppgift i att ge ungdomen den bildning som den blivande nationens ledare behövde.

Kronoby folkhögskola var en privatfinansierad skola fram till 1984. Då trädde tre landskommuner och två städer fram – Kronoby, Pedersöre, Larsmo, Karleby och Jakobstad – som skolans nya bakgrundskrafter. En samkommun bildades. Den pedagogiska verksamheten finansierades, då som nu, huvudsakligen med statsstöd enligt Lagen om fritt bildningsarbete.

Samkommunen fick senare namnet Kvarnen.

Samkommunen är en betrodd kulturell institution, en arrangör av fritt bildningsarbete och en föregångare inom sitt område.

Mission

Att skapa ett immateriellt mervärde åt medlemskommunerna genom att erbjuda utbildningar, kurser och andra tjänster som svarar mot aktuella och framtida behov.

Målet enligt Lagen om fritt bildningsarbete:
”att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism”

Värderingar

Ansvar:

 • Vi agerar uppriktigt, ärligt och rättvist
 • Vi förhåller oss ansvarsfullt till människor, egendom och information
 • Vi respekterar och värnar om miljön

Medmänsklighet:

 • Vi visar individen respekt och hänsyn
 • Vi accepterar och uppmuntrar olikhet och mångfald
 • Vi nedvärderar ingen på basen av ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, livsåskådning eller annan personlig egenskap

Strategiska mål

 • Ett positivt brand som betonar dynamik och aktualitet, förnyelse och utveckling – med respekt för historia och tradition.

Verksamhet:

 • Ett aktivt samarbete med andra organisationer kring gemensamma målsättningar.
 • Faciliteter och resurser som ger flexibilitet och möjliggör förverkligande av visionen
 • En sund ekonomi som med beaktande av medlemskommunernas möjligheter medger förverkligande av visionen

Personal:

 • En kompetent personal med hög ambitionsnivå i sitt arbete
 • En fysiskt och psykiskt välmående personal
 • En god anda och en samarbetsbetonad arbetsmiljö